Preskočiť na obsah

Zelená podnikom

Štátny program „Zelená podnikom“ je zameraný na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a živnostníkov na Slovensku v oblasti energetických auditov a využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Program umožňuje získať finančný príspevok až do výšky 70 000 eur na vypracovanie energetických auditov a inštaláciu vhodných zariadení na využívanie OZE primárne pre vlastnú spotrebu​​.

Dotácie z programu môžu získať živnostníci alebo MSP, ktoré tvoria na Slovensku drvivú väčšinu podnikateľských subjektov​​. Podporované sú inštalácie fotovoltaických panelov, tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov a veterných turbín​​.

Program kladie dôraz na energetickú efektívnosť a žiadateľ musí predložiť energetický audit ako súčasť žiadosti o poukážku​​. Vyplňte náš jednoduchý formulár a získajte personalizovaný energetický audit, ktorý vám pomôže ušetriť peniaze pri vašom domove alebo podnikaní.

Projekt Zelená podnikom je určený pre podnikateľov z rôznych sektorov s výnimkou pôdohospodárstva, pričom sa snaží minimalizovať administratívnu záťaž pri podávaní žiadostí​​. Výška dotácie na energetický audit sa započítava do celkového limitu dotácie, a podnikateľom sa preplatí maximálne 35-45 % nákladov s tým, že zvyšných ?? % musia pokryť z vlastných zdrojov​​. Záujemcovia o dotáciu by mali zvážiť prípravu na inštaláciu, vrátane vypracovania energetického auditu a dohody s vykonávateľom prác​​.

Zhrnutie a fakty

Programové obdobie a cieľové roky: Schéma je súčasťou programu Slovensko na obdobie 2021 – 2027, s cieľom dosiahnuť dekarbonizáciu do konca roku 2030 a uhlíkovú neutralitu do roku 2050.

Financovanie: Celkový odhadovaný rozpočet schémy je 79,873,138.68 EUR zdrojov EFRR a štátneho rozpočtu, s predpokladaným ročným rozpočtom, ktorý neprekročí 40,000,000.00 EUR.

Priorita a špecifický cieľ: Podpora energie z obnoviteľných zdrojov (OZE) je prioritná, zameraná na energetickú efektívnosť a dekarbonizáciu podľa smernice (EÚ) 2018/2001.

Oprávnené projekty: Projekty zamerané na vypracovanie energetických auditov a inštaláciu zariadení na využívanie OZE s maximálnou výškou pomoci 70 000 EUR na projekt.

Prijímateľ pomoci: MSP, ktoré spĺňajú definíciu podľa smernice (EÚ), s potrebou predloženia energetického auditu pre získanie pomoci.

Forma a mechanizmus poskytovania pomoci: Poskytuje sa formou refundácie prostredníctvom poukážok po ukončení realizácie aktivít projektu.

Platnosť a účinnosť schémy: Schéma „Zelená podnikom“ má platnosť do 30. júna 2024, pričom zmluva o poskytnutí pomoci musí byť uzatvorená a nadobudnúť účinnosť do tohto dátumu

obrázok_2024-06-25_184533055

Energetický audit

Zostavíme vám energetický audit, ktorý zodpovedá všetkým požiadavkám SIEA pre podanie žiadosti o poukážku, vrátane všetkých nevyhnutných doplnkov. Naši auditori sú plne kvalifikovaní a spĺňajú všetky požiadavky stanovené SIEA. Disponujeme dostatčným množstvom auditorov tak aby sme pokryli požadované kapacity.

• Úspešne sme zrealizovali viac ako 500 projektov

  • Je kľúčovým dokumentom pri podávaní žiadostí o poukážku.
  • Je pripravený do 12 pracovných dní.
  • Je nevyhnutný pre tých, ktorí sa chystajú žiadať o poukážku. (neviem či sa neopakujeme)
  • Po realizácii OZE (obnovitelných zdrojov energie) je nevyhnutný pre podanie žiadosti o refundáciu vynaložených nákladov.
  • Náklady na získanie energetického auditu môžete zahrnúť do požiadaviek na dotáciu.(oprávnený náklad – to čo dostanú zaplatené za audit je max 2500,- EUR)

V tejto oblasti pre vás poskytujeme kompletné služby. Vieme vám zabezpečiť všetky potrebné kroky od začiatku až po koniec, zahŕňajúc uskutočnenie energetického auditu, realizáciu opatrení a následné vybavenie preplatenia poukážky. Sme spoľahlivým partnerom, ktorý sa za vás postará o všetky administratívne úlohy a vy môžete mať istotu, že je o všetko postarané.