Preskočiť na obsah

Obnov dom mini výzva BB,KE

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (POO) je komplexný súbor plánovaných reforiem a investícií uskutočnených do roku 2026, ktoré riešia hlavné problémy slovenskej ekonomiky. Sústreďuje sa na transformáciu Slovenska na inovatívnu ekonomiku podporujúcu trvalo udržateľný rast, zelenú a digitálnu transformáciu, kvalitné verejné služby a zdravé životné prostredie. Cieľom je dosiahnuť rýchly a udržateľný hospodársky rozvoj a zlepšiť životnú úroveň na Slovensku.
obrázok_2024-06-25_184533055

Čo je cieľom tejto výzvy?

Táto výzva má za cieľ poskytnutie finančnej podpory na čiastočnú obnovu rodinných domov (RD) domácností ohrozených energetickou chudobou za účelom znížiť ich energetickú náročnosť a dosiahnuť míľniky a ciele Plánu obnovy a odolnosti (POO).

Táto výzva obsahovo nadväzuje na sériu predchádzajúcich výziev zameraných na obnovu rodinných domov. Na rozdiel od týchto predchádzajúcich výziev však umožňuje čiastkovú obnovu rodinných domov, financovanie až do výšky 100 % nákladov (ak neprekročia celkovú sumu 10 000 EUR) a poskytnutie zálohy na realizáciu čiastkovej obnovy.

Ako a kde môžete predložiť žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu?

Žiadosť môžete predložiť po elektronickom zaevidovaní formulára na webovom sídle www.obnovdom.sk a to jedným z nasledujúcich spôsobov:   

elektronicky do e-schránky SAŽP na ústrednom portáli verejnej správy (www.slovensko.sk)

v listinnej podobe na adresu SAŽP pre listinnú komunikáciu alebo osobne na adresu niektorej z regionálnych kancelárií (adresy kancelárií nájdete TU)                                                       

Aby sme vám uľahčili vyplnenie žiadosti, odporúčame pred tým pripraviť si potrebné doklady za všetkých spoluvlastníkov RD.  Údaje z týchto dokladov budú následne vkladané priamo do formulára žiadosti alebo sú prekladané ako príloha k žiadosti (presný zoznam dokladov nájdete v príručke bod 3.1)    

Uzavretie zmluvy o PPM ale aj vyplatenie zálohy je podmienené nasledujúcimi kritériami:

 •  Riadne predloženie žiadosti
  Žiadosť musí byť predložená riadne a včas (najneskôr v deň uzavretia Výzvy, t.j. dňa 30. augusta 2024) a musí spĺňať stanovenú formu (obsahuje prílohy a je listinne alebo elektronicky podpísaná žiadateľom resp. splnomocnenou osobou)
 • Žiadosť sa teda považuje za predloženú až okamihom doručenia v listinnej podobe do podateľne SAŽP alebo do niektorej z regionálnych kancelárií alebo doručenia do e-schránky SAŽP.
 • Oprávnený žiadateľ 

1. Za oprávneného žiadateľa sa považuje fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:  

 

A) vlastníkom RD, alebo

B) bezpodielovým spoluvlastníkom RD a má udelený súhlas a splnomocnenie manželom/-kou na predloženie žiadosti alebo

C) bezpodielovým spoluvlastníkom RD a má udelený súhlas a splnomocnenie manželom/-kou na predloženie žiadosti alebo

2. Je bezúhonná

3. Je členom domácnosti obývajúcej RD

● Domácnosť v ohrození energetickej chudoby Príspevok na renováciu rodinného domu je poskytovaný len v prípade, že domácnosť, ktorá v ňom býva, je ohrozená energetickou chudobou. Energetická chudoba sa definuje ako situácia, kedy ročný ekvivalentný disponibilný príjem domácnosti za rok 2022 nepresahuje 6 680,80 EUR.

● Podmienky rodinného domu
Rodinný dom musí spĺňať nasledujúce kritériá:
-Musí sa nachádzať v katastrálnom území niektorej z obcí so zníženou kvalitou ovzdušia (príloha č.2 Výzvy)
– Na liste vlastníctva je zapísaný ako „rodinný dom“, pričom má maximálne tri bytové jednotky.
– Bol postavený pred rokom 2013.

● Vylúčená opakovaná podpora Príspevok na renováciu rodinného domu je možné poskytnúť len raz z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti (POO), bez ohľadu na to, kto o neho požiada alebo aké opatrenia sú súčasťou projektu.

Kritériá na vyplatenie príspevku na obnovu rodinného domu

Účel využitia príspevku

Podľa podmienok tejto výzvy je príspevok na obnovu rodinného domu poskytovaný výhradne na náklady priamo súvisiace s čiastkovou obnovou rodinného domu. Čiastková obnova môže zahŕňať akékoľvek nasledovné opatrenie alebo kombináciu:

 1. Zateplenie obvodového plášťa
 2. Výmena otvorových konštrukcií
 3. Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
 4. Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
 1. Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch
 2. Solárne kolektory
 3. Kotol na biomasu určený na spaľovanie peliet, brikiet alebo štiepaného dreva (zaradený do jednej z dvoch najvyšších významne zastúpených tried energetickej účinnosti a nahrádza zastaraný kotol na biomasu alebo vykurovacie systémy na báze uhlia alebo oleja)

Časová platnosť a oprávnenosť výdavkov

Príspevok je poskytovaný výhradne na opatrenia, ktorých fyzická realizácia začala najskôr v deň vyhlásenia tejto výzvy. Projekt musí byť dokončený do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov, pričom termín ukončenia je najneskôr 30. septembra 2025. Začiatok a dokončenie realizácie projektu bude overené dodávateľom.

Po podpise zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (PPM) sa výška oprávnených výdavkov stanoví na základe predloženej žiadosti o platbu zo strany prijímateľa spolu s príslušnými dokladmi, ktoré preukazujú rozsah uskutočnených opatrení na čiastkovú obnovu rodinného domu. Výška oprávnených výdavkov na jednotlivé opatrenia nesmie presiahnuť stanovené limity. (presné finančné limity sú uvedené v kapitole 2.8 Príručky pre žiadateľa)

Zabránenie duplicitnému financovaniu

Na tento projekt alebo na jeho časť (vrátane opatrení zahrnutých do čiastkovej obnovy rodinného domu) v minulosti nebol poskytnutý finančný príspevok z iných verejných zdrojov, ani nebol schválený alebo uzavretý kontrakt o takomto financovaní (ak vyplatenie ešte len má byť poskytnuté), čo by predstavovalo duplicitné financovanie týchto opatrení. Ak dochádza k súčasnej realizácii opatrení financovaných aj z iných verejných zdrojov, SAŽP bude považovať tieto opatrenia za neoprávnené.

Podmienka štátnej pomoci

Finančná podpora poskytovaná v tejto výzve nie je klasifikovaná ako štátna pomoc. Cieľom podpory je obnova rodinných domov, ktoré:

a) slúžia výlučne na bývanie a nie sú prenajímané tretím osobám, ani využívané na výkon inej hospodárskej činnosti alebo

b) sú čiastočne využívané aj na hospodárske účely (iné ako prenájom podľa písm. a)), avšak náklady spojené s užívaním RD nie sú zahrnuté do nákladov hospodárskej činnosti vykonávanej v RD, ktorý je predmetom obnovy.

 

Bližšie podmienky sú uvedené v kapitole 2.10 Príručky pre žiadateľa

Recyklácia stavebného odpadu

Subjekty, ktoré vykonávajú obnovu rodinných domov, majú za úlohu zabezpečiť, aby aspoň 70 % hmotnosti stavebného a demolačného odpadu (ktorý nie je nebezpečný), vyprodukovaného na stavenisku, bolo pripravených na opätovné využitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie.

Stanovenie výšky príspevku

Výška príspevku v tejto výzve je maximálne 10 000 EUR a neprekračuje 100 % limit na podporované opatrenia. Táto suma je uvedená v žiadosti po splnení všetkých podmienok sa automaticky zahrnie do zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Skutočná výška vyplateného príspevku závisí od schválených výdavkov na čiastkovú obnovu RD.

Záloha vo výške 50 % plánovaného rozsahu projektu alebo maximálne 5 000 EUR sa vyplatí po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí prostriedkov. Výška zálohy sa automaticky vypočíta podľa plánovaného rozsahu čiastkovej obnovy rodinného domu a limitov. Zvyšok príspevku sa vyplatí po dokončení čiastkovej obnovy RD a predložení žiadosti o platbu s potrebnými dokladmi. V prípade, že vyplatené zálohy presiahnu schválené náklady, bude SAŽP požadovať vrátenie prebytku.